ที่ดิน / Land

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินเปล่า
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย :  15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้

บ้าน / Home

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้

ห้องชุด / Condo

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข


หลักประกัน : ห้องชุดโครงการต่าง ๆ ในเขต กรุงเทพมหานคร และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้
* หมายเหตุ : ราคาประเมินกรมที่ดินต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

อาคารเชิงพาณิชย์ต่าง ฯลฯ / Etc.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินอาคารเชิงพาณิชย์, โรงงาน,
สำนักงาน ฯลฯ
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 70 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : -

ที่ดิน / Land

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินเปล่า
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 14 % - 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้

บ้าน / Home

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 12 % - 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้

ห้องชุด / Condo

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 


หลักประกัน : ห้องชุดโครงการต่าง ๆ ในเขต กรุงเทพมหานคร และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 14 % - 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้
* หมายเหตุ : ราคาประเมินกรมที่ดินต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

อาคารเชิงพาณิชย์ต่าง ฯลฯ / Etc.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินอาคารเชิงพาณิชย์, โรงงาน,
สำนักงาน ฯลฯ
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 70 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 14 % - 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : -

ที่ดิน / Land

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินเปล่า
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 14 % - 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้

บ้าน / Home

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 12 % - 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้

ห้องชุด / Condo

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 


หลักประกัน : ห้องชุดโครงการต่าง ๆ ในเขต กรุงเทพมหานคร และเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 14 % - 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย บังคับตลอดอายุสัญญากู้
* หมายเหตุ : ราคาประเมินกรมที่ดินต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

อาคารเชิงพาณิชย์ต่าง ฯลฯ / Etc.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 


หลักประกัน : โฉนด ที่ดินอาคารเชิงพาณิชย์, โรงงาน,
สำนักงาน ฯลฯ
วงเงินกู้ : ขั้นต่ำ 500,000 บาท
วงเงินกู้ของมูลค่าหลักประกัน (LTV) : ไม่เกิน 50 % ของราคาตลาด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 70 % ของราคาประเมินกรมที่ดิน
ดอกเบี้ย : 14 % - 15 % ต่อปี
ระยะเวลา : 1 - 5 ปี
การชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระรายเดือน เท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก และสามารถโปะชำระต้นคืนเงินได้
ประกันภัย : -

คุณสมบัติพื้นฐาน

  • มีโฉนดอสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเอง
  • สามารถแสดงแหล่งที่มารายได้ชำระคืนได้
  • กู้ร่วมกับคนต่างชาติได้
  • อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี
  • ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

อัตราดอกเบี้ย / เงื่อนไข

  • วงเงินกู้ 50% – 70% ของราคาประเมิน
  • ระเวลากู้ 5 – 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี
  • ผ่อนชำระแบบ ( Effective Rate ) ลดต้นลดดอก
  • ปิดบัญชีก่อนกำหนด ชำระค่าปรับ 2% – 3% ของวงเงินกู้ ( แล้วแต่กรณี )
  • ค่าธรรมเนียมในการกู้ 3% ของ วงเงินกู้
  • ค่าตรวจสอบอาชีพ และหลักทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 3,210 บาท
   ( เฉพาะเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล )
  • ค่าตรวจสอบอาชีพและหลักทรัพย์ กรณีต่างจังหวัด พิจารณาเป็นกรณีไป

อัตราดอกเบี้ย

และค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
 • ค่าบริการสินเชื่อ 3% ของวงเงินกู้
ค่าตรวจสอบอาชีพ และหลักประกัน ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าตรวจสอบอาชีพ และหลักประกัน 3,210 บาท (เฉพาะเขตกทม. และปริมณฑล) หมายเหตุ : กรณีต่างจังหวัดประเมินค่าใช้จ่ายตามเหมาะสมเป็นกรณีไป
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ ทั้งนี้ไม่เกิน 10,000 บาท ตามที่สรรพากรกำหนด

ค่าประเมินหลักทรัพย์

 • กรณียอดวงเงินกู้ไม่เกิน 60% ของราคากรมที่ดิน ไม่ต้องชำระส่วนนี้
 • กรณียอดวงเงินกู้เกิน 60% ของราคากรมที่ดิน พิจารณาเป็นรายๆ และจะแจ้งก่อนยื่นขอสินเชื่อ เนื่องจากต้องเช็คกับบริษัทประเมินเอกชน

 

ค่าประกันอัคคีภัย
 • กรณีหลักประกันมีสิ่งปลูกสร้างบริษัทฯ จะดำเนินการให้ทำประกันอัคคีภัย โดยระบุให้ บริษัท ซิตี้ พลัส แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยจะแจ้งค่าประกันให้ทราบหลังจากทำการตรวจสอบกับ ตัวแทนแล้ว
ค่าจดจำนอง
 • ค่าจดจำนอง ผู้จำนองต้องเตรียมค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ไปชำระเองที่กรมที่ดิน อยู่ที่ประมาณ 1.05% ของวงเงินจำนอง

เอกสารประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการพิจารณา
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
ใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี )
สลิปเงินเดือน 3 เดือน ล่าสุด / หนังสือรองรองเงินเดือน
บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ล่าสุด)
หนังสือรับรองบริษัท / ใบทะเบียนพาณิชย์ / สัญญาเช่า
ตัวอย่างเอกสารทางการค้า / สัญญาว่าจ้างต่าง ๆ
สำเนาโฉนด + ใบราคาประเมิน + ใบระวาง
เอกสารทั้ง 3 ฉบับ คัดจากกรมที่ดิน
รูปถ่ายหลักทรัพย์ที่เข้าจำนอง และ รูปถ่ายกิจการ
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของผู้กู้ทุกคน ( NCB )

* พื้นที่ที่รับจำนองหลักทรัพย์ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, ชลบุรี, ภูเก็ต, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่

** เงื่อนไข การพิจารณาอนุมัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด